Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Protecció de dades

Condicions Generals

En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD d'ara en avant), se l'informa que, les dades personals que ens facilita, seran incorporats en un fitxer, titularitat de la Diputació Provincial de Castelló, la finalitat de la qual és la gestió de les activitats de formació organitzades per aquest Organisme.

Les dades sol·licitades en aquest formulari i marcats amb el símbol (*) són obligatoris, per la qual cosa, si Vosté no els aporta, o són incorrectes, és possible que la seua gestió no puga ser resolta correctament.

Les seues dades personals, a més dels supòsits previstos per Llei, podran ser cedits, si escau, a entitats financeres per al pagament de les despeses de desplaçament, així com al personal docent (intern i/o extern) per al control d'assistència i avaluacions a desenvolupar durant el curs (si n'hi haguera).

Així mateix, les seues dades personals, incloent els controls d'assistència i avaluacions realitzades, podran ser cedits a l'Ajuntament o Organisme en el qual Vosté desenvolupa el seu treball, a l'Institut Valencià d'Administració Pública, i/o a altres Administracions Públiques amb competències en qüestions formatives, i/o gestió de personal.

Amb l'acceptació de la present Política de Privacitat, vosté expressa el seu consentiment al tractament de les seues dades personals, i a les cessions especificades.

De conformitat amb la citada normativa, vosté està obligat/a a informar de les variacions que puguen experimentar les dades facilitades, així com a mantindre la veracitat d'aquests.

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, NIE, o Passaport, davant la Diputació de Castelló, Registre d'entrada, Pl. Les Aules, 7, CP 12001, Castelló de la Plana.

Controls d' asistencia y evaluacions

Les activitats de formació en modalitat presencial, inclouen controls d'assistència de les persones inscrites en aquestes, sent requisit per a poder emetre les corresponents certificacions, una assistència igual o superior al 85% de les hores lectives.Les activitats de formació poden incloure exàmens, i/o treballs a desenvolupar que, una vegada avaluats pel personal docent, produeixen una qualificació de cada assistent per aquest concepte que, conjuntament amb el requisit d'assistència, constitueixen la qualificació definitiva de cada assistent, amb valors “APTE” o “NO APTE” (en aquest últim cas inclourà una motivació).

Els controls d'assistència presencial són realitzats pel personal docent, mitjançant fulles de control que han de ser signades per cada persona, en el moment que el personal docent estime oportú, i estant totalment prohibit signar en nom d'altres persones.

Després de les accions formatives, sàrria emés un justificant d'assistència a l'entitat en la qual Vosté desenvolupa el seu treball, així com, si escau, la corresponent certificació.

En el cas d'activitats formatives en modalitat de teleformació, i una vegada finalitzades, la tutoria proporcionarà actes amb el resultat dels controls aplicats sobre el personal participant.

La inscripció als cursos suposa l'acceptació per part seua, de la realització del control d'assistència, de les avaluacions que es plantegen, i de les cessions de dades, especificades en les condicions generals de la Política de Privacitat.

Imágens i veu

La Diputació de Castelló pot captar, com a assistent a qualsevol activitat organitzada per aquest Organisme, les seues dades personals, incloent imatge i veu, els quals podran ser utilitzats, per a la publicació d'informacions sobre aquestes activitats, en mitjans de comunicació, xarxes socials, llocs web i, en general, en qualsevol plataforma que puga utilitzar la Diputació per a comunicar els actes que organitza.

En cap cas, les seues dades seran cedides a cap entitat amb ànim de lucre, o interés comercial sobre aquests.

L'assistència a aquestes activitats, suposa el seu consentiment implícit a les esmentades publicacions.

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, NIE o Passaport davant la Diputació de Castelló, Registre d'entrada, Pl. Les Aules, 7, CP 12001, Castelló de la Plana.

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador